همایش سراسری کارکنان و نمایندگان بیمه کوثر

اجرای ویدئوکنفرانس بین دوسویه مابین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و انرژی؛ و سالن همایش های امام علی (ع) وزارت دفاع برای جمع 800 نفره کارکنان و نمایندگان بیمه کوثر