سمینار سواد تغییر و دیدار با موفقیت با اجرای دکتر احمد حلت در سالن همایش های دانشکده پزشکی دانشگاه شهید پزشکی اجرا و با استقبال دنبال کنندگان ایشان رویرو شد