آیین رونمایی و الحاق موتور لوکوموتیو ملی در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته توسط وزیر محترم راه و شهرسازی بصورت ویدئو کنفرانس اجرا شد.